پیش شماره ششم
پیش شماره ششم فصلنامه دعبل
نمايش مطالب ستون :
شعر آیینی فقط این نیست که می‌بینیم
رضا اسماعیلی معتقد است: شعر اصیل آیینی تنها مدح و منقبت، سوگ و مرثیه و تحریک احساسات نیست؛ هرچند در ...