تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۲۷
۰
کد مطلب : ۳۴۸۶۷

پیشنهاد تدوین «سند ملی» در حوزه عترت و «سند فرابخشی» در حوزه ستایشگری

پیشنهاد تدوین «سند ملی» در حوزه عترت و «سند فرابخشی» در حوزه ستایشگری
دعبل: به فرموده مقام معظم رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی «مقر فرماندهی فرهنگ کشور» است. مهم‌ترین پروژه در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی «تدوین سند و نقشه مهندسی فرهنگ» است.
این سند که در ادامة اسناد بالا دستی مانند چشم‌انداز در حال تدوین است، تعاریف، مؤلفه‌ها، شاخص و حوزه‌های مختلف فرهنگ را تعریف می‌کند و به کمک اسناد پشتیبان و سندهای بخشی و فرا بخشی، نقش همة مؤلفه‌ها و کنش‌گران عرصة فرهنگ را مشخص می‌کند. برای تعریف نقش ستایشگران و تشکل‌های مربوط به آنان در عرصة کلان فرهنگی لازم است، جای این دو مؤلفه در سند مهندسی فرهنگ مشخص شود.
 برای این منظور لازم است زنجیرة اسناد بخشی، فرا بخشی و ملی که ستایشگری را به فرهنگ دینی متصل می‌کند تعریف شود.
 در نگاه اول به نظر می‌رسد «ستایشگری اهل‌بیت ـ علیهم‌السلام ـ»زیرمجموعه‌ای از «فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی در حوزة عترت» و این فعالیت‌ها نیز خود زیر مجموعة حوزة « عترت » تعریف می‌شوند.
با توجه به تدوین سند بالادستی «منشور توسعة فرهنگ قرآنی»، به نظر می‌رسد تدوین یک «سند ملی در حوزة عترت» و به تبع آن یک «سند فرا بخشی در حوزة ستایشگری اهل‌بیت علیهم‌السلام» ضروری به نظر می‌رسد.
          
مراحل انجام کار
1/ شناسایی مراجع و مجموعه‌های ذی‌صلاح و ذی‌نفع
2/ برگزاری جلسات کارشناسی و مشترک با سایر نهادها برای دست‌يابي به انتظارات مشترك و توافق بر روي تعريف مسئله
3/ سازمان‌دهي تيم اجرايي پروژه و تجهيز گروه‌هاي كاري كارشناسي در حوزه‌هاي تخصصي مورد نياز
4/ شناخت چارچوب‌هاي كلان محيط نظام تبلیغ و ترویج فعالیت عترتی
_اهداف سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 ش.
_سياست‌ها و رئوس برنامه‌هاي پنج‌سالة چهارم و پنجم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در اين حوزه
_اهداف و سياست‌هاي سند توسعة فرهنگ قرآني
_مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين حوزه
_ساير برنامه‌هاي بالادستي اين حوزه

5/شناخت نهادها، دستگاه‌ها و سازمان‌هاي (دولتي و خصوصي) تأثيرگذار در اين حوزه و نقش‌هاي هر يك از آنها در اين نظام و ترسيم نقشة وضعيت جاري فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و تبلیغی در حوزة عترت
6/بررسي فضاي دروني نظام تبلیغ و ترویج عترت در كشور بر اساس نقشة وضعيت جاري

_تاريخچه و سير تحولات واقع‌شده در اين حوزه
_آسيب‌شناسي برنامه‌هاي قبلي تدوين‌شده در اين حوزه
_شناسایی مشكلات و چالش‌ها و نیز نقاط قوت موجود در اين حوزه در زمینة:
_زیرساخت‌های حقوقی و قانونی برای برنامه ‌ريزي و اجراي راهبردها در اين حوزه
_بسترهای فرهنگي، اجتماعي و حتي تکنولوژیکی لازم در اجراي برنامه‌ها و راهبردهاي اين حوزه
_منابع انسانی متخصص مورد نياز
_نظام مدیریت و برنامه‌ریزی در اين حوزه

 7/ترسيم چشم انداز جديد

_تعيين افق چشم‌انداز
 _تعيين شاخص‌هاي کمي و کيفي تحقق چشم‌انداز
 _ويژگي‌هاي وضعيت مطلوب و ايده‌آل در افق چشم‌انداز از منظر:
 سياست‌گذاران، نظام مديريتي و تصميم‌گيري
 دست‌اندركاران و همة ذي‌نفعان و بازيگران
 مخاطبان و دريافت‌كنندگان خدمات و محصولات

 _تحليل شكاف بين چشم‌انداز قديم (ادامة روند موجود) و جديد
 _تولید اسناد پشتیبان
 _تدقیق واژگان و کلمات کلیدی این حوزه
 _الگوی طبقه‌بندی موضوعات در حوزة عترت (درختواره موضوعی)
 _ارکان تبلیغ دین و جایگاه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی عترت در منظومة تبلیغ دین
 _روش‌شناسی (پژوهش، آموزش، تبلیغ و ترویج)
 _فقه تبلیغو ترویج عترت
_کتاب‌شناسی و مرجع‌شناسی
_نرخ دانش مطلوب عترتی جامعه

8/تدوین نظام‌نامة طراحی سند راهبردی ـ ملی برای فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و تبلیغی در حوزة عترت
9/تدوین نهایی سند راهبردی ـ ملی برای فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و تبلیغی در حوزة عترت
10/تدوین برنامة عملیاتی سند راهبردی ـ ملی‌برای فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و تبلیغی در حوزة عترت
 
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما