بنیاد دعبل
جلسة بیست‌ودوم: تناسب معنایی در شعر (۲)
۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۲۵
جلسة بیست‌ویکم: تناسب معنایی در شعر (۱)
۱۳ خرداد ۱۳۹۷ ۱۶:۰۶
جلسة بیستم: قواعد مربوط به شعر موزون و مقفی (۲)
۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ۱۶:۳۲
جلسة نوزدهم: قواعد مربوط به شعر موزون و مقفی(۱)
۹ خرداد ۱۳۹۷ ۱۷:۵۷
جلسة هجدهم: تمرین سادة عروض و ارکان شعر فارسی
۸ خرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۲۸
جلسة هفدهم: وزن شعر و موسیقی کلمات
۷ خرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۰۹
جلسة شانزدهم: تکنیک‌های شعر و فنون ادبی؛ قاعدة قافیه
۶ خرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۴۲
جلسة پانزدهم: کاربست صحیح آیات قرآن در تلمیح
۵ خرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۲۹
جلسة چهاردهم: تمهیدات هنری تلمیح کردن
۲ خرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۱۳
جلسة سی‌ام (آخرین جلسه): کنایه
درس‌گفتارِ درون‌مایة مداحی: آشنایی با عناصر شعری، زیبایی‌شناسی و آرایه‌ها  ...