واحد فرهنگی
متن کامل بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مداحان / 82
۲۸ مرداد ۱۳۸۲ ۱۰:۳۱
متن کامل بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مداحان / 77
۱۹ مهر ۱۳۷۶ ۱۱:۵۶
متن کامل بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مداحان / 73
۳ آذر ۱۳۷۳ ۱۲:۰۱
متن کامل بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مداحان / 69
۱۷ دی ۱۳۶۹ ۱۲:۱۳
متن کامل بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مداحان / 68
۲۸ دی ۱۳۶۸ ۱۳:۰۶