بنیاد دعبل
جلسة هفدهم: وزن شعر و موسیقی کلمات
۷ خرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۰۹
جلسة شانزدهم: تکنیک‌های شعر و فنون ادبی؛ قاعدة قافیه
۶ خرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۴۲
جلسة پانزدهم: کاربست صحیح آیات قرآن در تلمیح
۵ خرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۲۹
جلسة چهاردهم: تمهیدات هنری تلمیح کردن
۲ خرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۱۳
جلسة سیزدهم: چند نمونة خلاق تلمیح در شعر عاشورایی
۱ خرداد ۱۳۹۷ ۱۶:۰۵
جلسة دوازدهم: تلمیح در شعر
۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۱۷:۰۸
جلسة یازدهم: وزن شعر
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۱۶:۲۰
جلسة دهم: مراعات الزامات شعر
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۱۶:۲۷
جلسة نهم: رعایت شأن کلمات در اشعار مذهبی
۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۱۵:۳۶
جلسة سی‌ام (آخرین جلسه): کنایه
درس‌گفتارِ درون‌مایة مداحی: آشنایی با عناصر شعری، زیبایی‌شناسی و آرایه‌ها  ...