مدرسه دعبل
جلسة بیست‌ونهم: تمثیل
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ۱۸:۴۶
جلسة بیست‌وهشتم: مجاز
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ۱۸:۲۵
جلسة بیست‌وهفتم: استعاره
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ۱۹:۰۴
جلسة بیست‌وششم: کاربرد ترکیب در شعر
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ۱۸:۴۵
جلسة بیست‌وپنجم: تحلیل بلاغی ابیاتی از ترکیب‌بند محتشم کاشانی (۲)
۲۳ خرداد ۱۳۹۷ ۱۶:۰۱
جلسة بیست‌وچهارم: تحلیل بلاغی ابیاتی از ترکیب‌بند محتشم کاشانی (۱)
۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۲۹
جلسة بیست‌وسوم: علم بیان
۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ۱۸:۲۹
جلسة بیست‌ودوم: تناسب معنایی در شعر (۲)
۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۲۵
جلسة بیست‌ویکم: تناسب معنایی در شعر (۱)
۱۳ خرداد ۱۳۹۷ ۱۶:۰۶
۱۲۳۴