الگوی عاطفی مواجهه ما با امر قدسی/ آیا جامعه شیعی محزون است؟
دکتر جبار رحمانی/ عضو هیئت علمی بنیاد دعبل: سال ۱۳۸۷، در یکی از روزهای پاییزی در جشنی از هندوها در معبدی ...