ارسال اين مطلب به دوستان

(( هیأت های مذهبی نباید بودجه بگیر نهادهای حاکمیتی و عمومی باشند ))