پایگاه خبری دعبل نیوز 21 اسفند 1397 ساعت 13:27 http://www.deabelnews.ir/news/34867/پیشنهاد-تدوین-سند-ملی-حوزه-عترت-فرابخشی-ستایشگری -------------------------------------------------- عنوان : پیشنهاد تدوین «سند ملی» در حوزه عترت و «سند فرابخشی» در حوزه ستایشگری -------------------------------------------------- لازم است زنجیره اسناد بخشی، فرا بخشی و ملی که ستایشگری را به فرهنگ دینی متصل می‌کند تعریف شود. متن : دعبل: به فرموده مقام معظم رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی مقر فرماندهی فرهنگ کشور است. مهم ترین پروژه در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین سند و نقشه مهندسی فرهنگ است. این سند که در ادامة اسناد بالا دستی مانند چشم انداز در حال تدوین است، تعاریف، مؤلفه ها، شاخص و حوزه های مختلف فرهنگ را تعریف می کند و به کمک اسناد پشتیبان و سندهای بخشی و فرا بخشی، نقش همة مؤلفه ها و کنش گران عرصة فرهنگ را مشخص می کند. برای تعریف نقش ستایشگران و تشکل های مربوط به آنان در عرصة کلان فرهنگی لازم است، جای این دو مؤلفه در سند مهندسی فرهنگ مشخص شود. برای این منظور لازم است زنجیرة اسناد بخشی، فرا بخشی و ملی که ستایشگری را به فرهنگ دینی متصل می کند تعریف شود. در نگاه اول به نظر می رسد ستایشگری اهل بیت ـ علیهم السلام ـزیرمجموعه ای از فعالیت های تبلیغی و ترویجی در حوزة عترت و این فعالیت ها نیز خود زیر مجموعة حوزة عترت تعریف می شوند. با توجه به تدوین سند بالادستی منشور توسعة فرهنگ قرآنی، به نظر می رسد تدوین یک سند ملی در حوزة عترت و به تبع آن یک سند فرا بخشی در حوزة ستایشگری اهل بیت علیهم السلام ضروری به نظر می رسد. مراحل انجام کار 1/ شناسایی مراجع و مجموعه های ذی صلاح و ذی نفع 2/ برگزاری جلسات کارشناسی و مشترک با سایر نهادها برای دست يابي به انتظارات مشترك و توافق بر روي تعريف مسئله 3/ سازمان دهي تيم اجرايي پروژه و تجهيز گروه هاي كاري كارشناسي در حوزه هاي تخصصي مورد نياز 4/ شناخت چارچوب هاي كلان محيط نظام تبلیغ و ترویج فعالیت عترتی _اهداف سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 ش. _سياست ها و رئوس برنامه هاي پنج سالة چهارم و پنجم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در اين حوزه _اهداف و سياست هاي سند توسعة فرهنگ قرآني _مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين حوزه _ساير برنامه هاي بالادستي اين حوزه 5/شناخت نهادها، دستگاه ها و سازمان هاي (دولتي و خصوصي) تأثيرگذار در اين حوزه و نقش هاي هر يك از آنها در اين نظام و ترسيم نقشة وضعيت جاري فعالیت های آموزشی، پژوهشی و تبلیغی در حوزة عترت 6/بررسي فضاي دروني نظام تبلیغ و ترویج عترت در كشور بر اساس نقشة وضعيت جاري _تاريخچه و سير تحولات واقع شده در اين حوزه _آسيب شناسي برنامه هاي قبلي تدوين شده در اين حوزه _شناسایی مشكلات و چالش ها و نیز نقاط قوت موجود در اين حوزه در زمینة: _زیرساخت های حقوقی و قانونی برای برنامه ريزي و اجراي راهبردها در اين حوزه _بسترهای فرهنگي، اجتماعي و حتي تکنولوژیکی لازم در اجراي برنامه ها و راهبردهاي اين حوزه _منابع انسانی متخصص مورد نياز _نظام مدیریت و برنامه ریزی در اين حوزه 7/ترسيم چشم انداز جديد _تعيين افق چشم انداز _تعيين شاخص هاي کمي و کيفي تحقق چشم انداز _ويژگي هاي وضعيت مطلوب و ايده آل در افق چشم انداز از منظر: سياست گذاران، نظام مديريتي و تصميم گيري دست اندركاران و همة ذي نفعان و بازيگران مخاطبان و دريافت كنندگان خدمات و محصولات _تحليل شكاف بين چشم انداز قديم (ادامة روند موجود) و جديد _تولید اسناد پشتیبان _تدقیق واژگان و کلمات کلیدی این حوزه _الگوی طبقه بندی موضوعات در حوزة عترت (درختواره موضوعی) _ارکان تبلیغ دین و جایگاه فعالیت های تبلیغی و ترویجی عترت در منظومة تبلیغ دین _روش شناسی (پژوهش، آموزش، تبلیغ و ترویج) _فقه تبلیغو ترویج عترت _کتاب شناسی و مرجع شناسی _نرخ دانش مطلوب عترتی جامعه 8/تدوین نظام نامة طراحی سند راهبردی ـ ملی برای فعالیت های آموزشی، پژوهشی و تبلیغی در حوزة عترت 9/تدوین نهایی سند راهبردی ـ ملی برای فعالیت های آموزشی، پژوهشی و تبلیغی در حوزة عترت 10/تدوین برنامة عملیاتی سند راهبردی ـ ملی برای فعالیت های آموزشی، پژوهشی و تبلیغی در حوزة عترت